PRIVACY POLICY

 
The Cartoonist vzw vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring trachten wij u dan ook zo volledig mogelijk te informeren over het lot van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Het geheel van de door ons aangeboden diensten waarvan u gebruik kan maken, wordt hierna “de Dienst” genoemd.

1. De Belgische Privacywet van 8 december 1992

Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”) in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de “Privacyrichtlijn”).

De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn, zijn toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

2. De “verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker”

The Cartoonist vzw is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 1, §4 van de Privacywet.

3. Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in het kader van de Dienst verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.

De gegevens die wij verzamelen, worden door u op vrijwillige basis meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.

Het meedelen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken.

4. Doeleinden van de gegevensverzameling

Persoonsgegevens kunnen door ons in het kader van de Dienst slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

  • om ons in staat te stellen u verder te contacteren aangaande ons aanbod, diensten en acties;
  • om de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen).

5. Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons na te gaan, indien u ons daaromtrent een e-mail stuurt of een schrijven richt op het adres hieronder aangegeven onder artikel 9 van deze Privacyverklaring.

Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

6.Toestemming en verwijdering

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven onder artikel 9 van deze Privacyverklaring. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

7. Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de Dienst worden verzameld, zijn eigendom van ons en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.    

8. Divers

U aanvaardt dat wij deze Privacyverklaring te allen tijde mogen aanpassen. Wij zulen u informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop uw persoonsgegevens behandeld worden, door u een e-mail te sturen of door een duidelijk bericht te plaatsen op de website.

9. Contact

U kan ons contacteren via onderstaande coördinaten:

Naam: The Cartoonist vzw
E-mail:  info@thecartoonist.be
Tel:  0032 476 689 455
Website:  www.thecartoonist.be