GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Algemeen

Deze disclaimer bevat de gebruiksvoorwaarden van toepassing bij ieder bezoek en/of gebruik van de website www.thecartoonist.be (hierna de “Website” genoemd), evenals iedere andere dienst aangeboden door The Cartoonist, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en ondernemingsnummer 0632 695 960 (hierna “Wij”), eigenaar en beheerder van de Website.

Door het loutere bezoek en/of gebruik van de Website, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

Huidige gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd.

2. Privacy

Wij respecteren uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten m.b.t. ons privacybeleid kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via Privacy policy. Het privacybeleid maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

3. Inhoud van de Website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de Website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerder van de Website.

4. Gebruik van de Website

Gebruik van de Website geschiedt op eigen risico. De Website wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker aanvaardt u dat:

 • Het u niet is toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • Het u, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ons, niet is toegelaten “metatags” te gebruiken;
 • Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails;
 • Het u niet is toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Website, uitgezonderd mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ons.  U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Website zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe;
 • Het u niet is toegelaten om een onderdeel van de Website, het gebruik van de Website, of toegang tot de Website te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating;
 • Het u niet is toegelaten de Website te wijzigen, aan te passen of de Website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Website van ons;
 • Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Website geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht)  overschrijden;
 • Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Website is toegelaten.

5. Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de Website kan u met (hyper)links worden doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over die websites en informatiebronnen van derden, en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud, noch over de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere websites of informatiebronnen die de Website bevat, houden geen enkele bekrachtiging of goedkeuring in van die externe websites of informatiebronnen en de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

In het geval u op uw eigen website of op de website van een derde een “hyperlink” of “deeplink” naar de Website van ons wil creëren, vragen wij u om voorafgaand contact op te nemen met ons en de toestemming daartoe te vragen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, beelden, reproducties,  data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website (hierna “materiaal”) zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht en behoren ons of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Website vallen onder de wettelijke bescherming van databanken en dit zowel inzake de structuur, als inzake de inhoud.

Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ons is het te allen tijde verboden het op en via de Website aangeboden materiaal te downloaden, op te slaan, op gelijk welke wijze te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele eigendomsrechten. De nodige toestemmingen kan u vragen door contact op te nemen met ons. Klik voor verdere informatie op Contact in de navigatiebalk.

7. Aansprakelijkheid

U verklaart en aanvaardt dat wij niet aansprakelijk kunnen en zullen gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijk verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of diensten of informatie raadpleegbaar en aangeboden via de Website;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van ons;
 • De onmogelijkheid om de Website en via de Website aangeboden diensten te consulteren en te gebruiken.

8. Geschillen

Indien één of meerdere aspecten van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar zijn, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Huidige overeenkomst inzake de gebruiksvoorwaarden van de Website en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit de consultatie en/of het gebruik van de Website en haar inhoud, dienen beoordeeld te worden conform Belgisch recht. Partijen aanvaarden dat voor iedere betwisting enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn.