ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden THE CARTOONIST – online bestellingen via de website.

1. Over deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen, met uitsluiting van alle andere, de contractuele relatie inzake alle verkoopshandelingen van THE CARTOONIST, handelsnaam van The Cartoonist vzw met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en ondernemingsnummer 0632 695 960 (wij), met onze klanten (u) via de website The Cartoonist en eventuele subsites en subdomeinen.

Voor levering van specifieke producten of diensten zullen deze voorwaarden aangevuld worden met specifieke voorwaarden die bij bestelling worden meegedeeld. Deze specifieke bepalingen hebben voorrang op andersluidende bepalingen van huidige algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere onderdelen uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk wettelijk zijn toegelaten, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt u integraal alle huidige voorwaarden.

2. Definities

Met het begrip “product” wordt bedoeld elk product, aangeboden en te koop gesteld via de website.

Met het begrip “afbeelding”  wordt bedoeld elke visuele weergave van een cartoon of ander grafisch werk. 

3. Het plaatsen van uw bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u meerderjarig zijn en de verplicht in te vullen gegevens volledig en naar waarheid invullen.

U kunt een bestelling plaatsen overeenkomstig de modaliteiten omschreven op de website. Enkel volledig ingevulde bestelformulieren zullen worden in aanmerking genomen.

Wij besteden de grootste zorg bij het online plaatsen van afbeeldingen en informatie van onze producten. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals ondermeer kleur en formaat kunnen bij levering verschillen van de afbeelding zoals getoond op onze website.  Vooral een origineel werk kan verschillen van een afbeelding op de website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen enig besteld product en de weergave ervan op de website.

Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen per e-mail. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Partijen aanvaarden dat de verzending via electronische communicatievorm als bindend wordt aanvaard. Op alle transacties is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien het door u bestelde product niet voorradig is of om bepaalde redenen niet tijdig kan vervaardigd worden, zal u hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. U kan dan de bestelling annuleren met recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde sommen of een andere bestelling plaatsen. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongemakken ingevolge het niet voorradig zijn van een product.

4. Levering van uw producten

Alle bestellingen worden door ons met de grootste zorg behandeld.

Wij laten uw producten leveren aan het adres zoals vermeld bij uw bestelling.

De eigendom en het risico van verlies met betrekking tot het bestelde product gaan op u over op het ogenblik dat wij uw bestelling verzenden; dit is het ogenblik dat wij uw bestelling ter verzending overhandigen aan de transportfirma.

Wij stellen alles in het werk om uw bestelling binnen de 21 (eenentwintig) dagen na de datum van ontvangst van betaling en uitgifte van de orderbevestiging te laten leveren. Indien u meerdere producten tegelijkertijd besteld heeft, is het mogelijk dat deze op verschillende dagen geleverd worden.

De kosten voor verzending zijn afhankelijk van het totale gewicht en de bestemming. De levering wordt u aangeboden of aan enig ander persoon die aanwezig is op het leveringsadres en gevolmachtigd de levering in ontvangst te nemen. Indien niemand de levering in ontvangst kan nemen zal door de transportfirma een bericht worden achtergelaten. U kan dan kiezen het pakket zelf op te halen of een tweede presentatie te vragen op het leveringsadres.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW zo deze verschuldigd is en exclusief verzendingskosten. Ingeval van bestellingen buiten België zullen wij u, na nazicht, zo spoedig mogelijk het toepasselijk BTW tarief meedelen. De prijzen zijn onderworpen aan wijziging en de prijs op de datum van de orderbevestiging. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Het betalen van uw producten:

U kunt uw bestelde producten betalen op de wijze zoals omschreven op de website.

Wij geven pas opdracht tot verzending van uw bestelling na ontvangst van betaling van het volledige verschuldigde bedrag inclusief de verzendingskosten.

6. Klachten, uw recht om uw producten terug te zenden

U bent verplicht een besteld product onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten die betrekking hebben op gebreken aan het Product moeten ons binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de levering schriftelijk ter kennis worden gebracht. Na deze termijn geldt eender welk besteld product als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Gezien onze producten een duidelijk persoonlijk en/of op maat gemaakt karakter hebben, erkent u dat u geen recht heeft beroep te doen op het verzakingsrecht zoals voorzien bij de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument. Derhalve is een aankoop via onze website definitief zonder recht op verzaking of rembours. Zo in het uitzonderlijke geval een product geen duidelijk persoonlijk en/of op maat gemaakt karakter zou hebben, heeft u het recht ons per aangetekende brief mee te delen dat u afziet van de aankoop zonder betaling van enige boete en zonder opgave van reden binnen de 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het product.

Dergelijke annulering kan slechts op voorwaarde dat de producten in perfecte staat van doorverkoop, in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoria, bericht, …) en ongeopend worden teruggestuurd. Het terugsturen van de producten dient te gebeuren binnen de 7 (zeven) werkdagen na verzending van het aangetekend schrijven waarin u melding maakt van uw verzakingsrecht. De kosten van terugzending worden door u gedragen.

Elk product dat ons niet in oorspronkelijke en ongeopende staat of laattijdig bereikt, zal noch omgeruild, noch terugbetaald worden.

7. Producten

De aangeboden afbeeldingen zijn en blijven auteursrechtelijk beschermd en de aankoop van een product houdt op geen enkele wijze enige overdracht van auteursrecht in. U zal de aangekochte producten enkel aanwenden voor privégebruik.

Elke vorm van reproductie of publieke mededeling en/of verdere exploitatie (inclusief doorverkoop aan derden, al dan niet met commerciële intenties) van de aangekochte producten, is derhalve ten strengste verboden.  Elk gebruik van de producten voor politieke doeleinden is eveneens verboden.

Indien u alsnog de producten wil aanwenden voor andere doeleinden dan het privégebruik, dient u daartoe de toestemming te verkrijgen van de auteur van het oorspronkelijke werk. Voorafgaand aan elk gebruik dient u ons te contacteren op straffe van mogelijke financiële en andere aanspraken vanwege de auteur of zijn vertegenwoordiger.

In geen geval kan u ons aansprakelijk stellen voor schade geleden ten gevolge van geschillen aangaande het auteursrecht en/of aanverwante rechten met betrekking tot de geleverde producten ingevolge gebruik dat het louter privé-gebruik overstijgt. 

8. Onze aansprakelijkheid

In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de producten uitputtend vermeld. Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.

In alle gevallen is onze totale aansprakelijkheid op grond van deze overeenkomst – ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins – beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende product(en) betaald heeft.

9. Gegevensbescherming

Om een bestelling te kunnen plaatsen via onze website, dient u uw gegevens in te geven. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. U heeft recht op inzage en verbetering overeenkomstig de Wet betreffende de Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie.

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens en uw e-mail adres niet aan derden, met uitzondering van de bedrijven die wij (mogelijk) inschakelen voor de verzending van uw bestelde producten. In dat geval gaat het enkel om de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een correcte levering. Terzake verwijzen wij u naar de Privacy policy die van toepassing is op de website.

10. Overmacht

Wij stellen alles in het werk om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien het gevolg van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij trachten onze verplichtingen zo snel mogelijk na te komen.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten. Elke partij erkent de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel voor het regelen van de geschillen. Wij behouden ons het recht voor de bestwisting voor een andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.